สำนักงานสถิติฯ เดินหน้า "สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม"

business industrial_census_65

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565” พบกับ “คุณมาดี” มาทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรม การผลิต ทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยใช้แท็บเล็ตในการจัดเก็บข้อมูล

จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง เพื่อให้ภาครัฐใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ภาคเอกชนใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน/การบริหารกิจการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบกิจการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติขอให้ผู้ประกอบการมั่นใจในการเก็บรักษาข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บจะนำไปประมวลผลเป็นภาพรวมและใช้ประโยชน์ทางสถิติเท่านั้น

boss monนายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2507 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดทำทุก 5-10 ปี ตามข้อแนะนำขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นมาตรฐาน โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการทั้งที่อยู่ในทะเบียน และนอกทะเบียน เพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์ภาพรวมธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และจากการที่ประเทศไทยมีนโยบายบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ดังนั้น การดำเนินงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งนี้ จึงเป็นครั้งแรกที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้นำข้อมูลจากระบบทะเบียนมาบูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลสถานประกอบการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้การจัดทำโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระการตอบแบบสอบถาม โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จริง จะทำให้ทราบข้อมูลสถานประกอบการที่เลิกกิจการ ปรับเปลี่ยนกิจการ หรือดำเนินกิจการใหม่สำหรับนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมโครงสร้างและการกระจายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถใช้ในการกำหนดนโยบายของประเทศได้อย่างมีทิศทางยิ่งขึ้น

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยคุณมาดีที่ลงไปเก็บข้อมูลจะสวมใส่ mask พกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ขอให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลที่ให้มาจะถูกเก็บเป็นความลับและรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรการของภาครัฐ และไม่นำไปเชื่อมโยงกับการเก็บภาษีอย่างแน่นอน

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้11
เมื่อวาน131
อาทิตย์นี้11
เดือนนี้3480
ทั้งหมด139574

Powered by Kubik-Rubik.de