ความก้าวหน้าของคนศรีสะเกษ 2562

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อน ความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยยึดกรอบแนวคิดการพัฒนาคนที่ครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งจากกรอบแนวคิดการพัฒนาคนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดองค์ประกอบของดัชนี ความก้าวหน้าของคน ปี 2560 ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อยคือ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านชีวิต การงาน 4) ด้านรายได้ 5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ด้านการ คมนาคมและการสื่อสาร และ 8) ด้านการมีส่วนร่วม โดยดัชนีย่อยในแต่ละด้าน มี 4 ตัวชี้วัดเท่า ๆ กัน รวม ตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด

การจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะมีการจัดทำดัชนีดังกล่าว 2 ปีต่อครั้ง เนื่องจากข้อจำกัดของข้อมูลตัวชี้วัดบางตัวที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี เจ้าของแหล่งข้อมูลจะทำการเผยแพร่ข้อมูล 2 ปีต่อครั้ง โดยในปี 2562 พบว่า

จังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ลำดับที่ 68 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.5637) เนื่องจากการพัฒนาคนในหลายด้านมีความก้าวหน้าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ อาทิ ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านรายได้ ด้านการศึกษา โดยอยู่ลำดับที่ 73, 71 และ 70 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ

มีตัวบ่งชี้ที่สำคัญ คือ
1. จำนวนคดีอุบัติเหตุบนท้องถนนค่อนข้างสูงอยู่ลำดับที่ 71 จาก 77 จังหวัด
2. ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ค่อนข้างต่ำอยู่ลำดับที่ 71 จาก 77 จังหวัด
3. ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ อยู่ลำดับที่ 70 จาก 77 จังหวัด
4. ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค มากเป็นลำดับที่ 72 จาก 77 จังหวัด
5. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป อยู่ลำดับที่ 73 จาก 77 จังหวัด
6. ค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้น ป.1 อยู่ลำดับที่ 71 จาก 77 จังหวัด

รวมทั้งการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านชีวิตการงาน และด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ก็มีความก้าวหน้าไม่มากนัก โดยอยู่ลำดับที่ 47, 26, 20 และ 17 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มีความก้าวหน้ามากกว่าด้านอื่น ๆ โดยอยู่ลำดับที่ 2 จาก 77 จังหวัด 

hai62 hai62 02

ที่มา: ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 สำนักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้24
เมื่อวาน141
อาทิตย์นี้922
เดือนนี้922
ทั้งหมด93997

Powered by Kubik-Rubik.de