แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย

madee01

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีบทบาทในการจัดทำ “แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย” ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติสำคัญจำเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดให้มีกลไกดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับกระทรวง และระดับประเด็นหลักทางยุทธศาสตร์ควบคู่กันไป โดย สสช. กำหนดแนวทางการพัฒนาข้อมูลสถิติไว้ 3 ด้าน ครอบคลุม 21 สาขา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 11 สาขา ด้านสังคม 9 สาขา และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 สาขา ในรูปแบบของ “สถิติทางการ” หรือ “Official Statistics” ครอบคลุมตามบทบาทภารกิจของทั้ง 20 กระทรวงหลัก แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ เพื่อการบูรณาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จคือ “มาตรฐานสถิติ” และ “คุณภาพของสถิติ” ในกระบวนการผลิตสถิติที่มีความถูกต้อง ทันต่อเวลา เชื่อถือได้ และตรงตามหลักวิชาการ เพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกระดับ

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้21
เมื่อวาน141
อาทิตย์นี้919
เดือนนี้919
ทั้งหมด93994

Powered by Kubik-Rubik.de