อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ

GPP ณ ราคาคงที่ แบบปริมาณลูกโซ่ หรือ GPP มูลค่าที่แท้จริงในลักษณะของการวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM) เป็นการปรับปรุงโครงสร้างราคาสินค้าและบริการในปีฐานให้ทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ผลการวัดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบปริมาณลูกโซ่สะท้อนอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจได้ดีกว่าการวัดแบบปีฐานในลักษณะเดิม โดยแนวคิดการวัดรายได้ประชาชาติแบบ CVM จะทาการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิตหรือการใช้จ่าย ณ ราคาคงที่ในปีติดกัน แทนการวัดในราคาปีฐานที่อยู่ห่างกัน เรียกว่า ดัชนีปริมาณโดยตรง (Direct index) เป็นคู่ๆ หลังจากนั้นนาดัชนีปริมาณโดยตรงในแต่ละปีมาเชื่อมโยงกัน โดยให้ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีอ้างอิง และให้มีค่าเท่ากับ 100

การหาอัตราการขยายตัวของ GPP (ณ ราคาคงที่แบบปริมาณลูกโซ่) ในแต่ละปี

Growth ratei=(GPPปีที่สนใจ - GPPปีก่อนปีที่สนใจ) x 100 / GPPปีก่อนปีที่สนใจ

โดยที่ Growth rate i แทน อัตราการขยายตัวของ GPP (ณ ราคาคงที่ แบบปริมาณลูกโซ่) ในปี่ที่สนใจ ปีที่ i 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้24
เมื่อวาน141
อาทิตย์นี้922
เดือนนี้922
ทั้งหมด93997

Powered by Kubik-Rubik.de