ดัชนีความก้าวหน้าของคนศรีสะเกษ ปี 2560ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด และเพื่อให้จังหวัดต่างๆ ได้ทราบถึงลำดับตำแหน่งความก้าวหน้าของคนในจังหวัดของตนพร้อมทั้งจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาคนของจังหวัดซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ลำดับที่ 51 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.5727) เนื่องจากการพัฒนาคนหลายด้านมีความก้าวหน้าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านการคมนาคมและการสื่อสารและด้านการศึกษาติดลำดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด โดยอยู่ลำดับที่ 76 และ 68 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ รวมทั้งด้านรายได้และด้านสุขภาพก็มีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อยมากอยู่ลำดับที่ 58 และ 55 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ ทั้งนี้มีตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือน้อยมากอยู่ลำดับที่ 74 ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อยมากอยู่ลำดับที่ 70 ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงมากอยู่ลำดับที่ 69 ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ค่อนข้างสูงอยู่ลำดับที่ 62 จาก 77 จังหวัด

ในทางกลับกัน จังหวัดศรีสะเกษมีความโดดเด่นการพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ติดลำดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมากที่สุด โดยอยู่ลำดับที่ 4 จาก 77 จังหวัด มีตัวบ่งชี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากอยู่ลำดับที่ 5 จาก 77 จังหวัด และไม่มีประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งการพัฒนาคนด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนก็มีความก้าวหน้ามากอยู่ลำดับที่ 12 จาก 77 จังหวัด นอกจากนี้ จังหวัดศรีสะเกษมีจุดเด่นในประเด็น ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่นสูงที่สุดอยู่ลำดับที่ 1 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานน้อยมากอยู่ลำดับที่ 6 อัตราการว่างงานต่ำมากอยู่ลำดับที่ 9 จาก 77 จังหวัด


ที่มา: ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้61
เมื่อวาน44
อาทิตย์นี้105
เดือนนี้893
ทั้งหมด69022

Powered by Kubik-Rubik.de