ตารางด้านผู้สูงอายุ

 

1. การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ                

1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด                                    

1.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อ                                                    

1.3 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป                            

1.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน                  

1.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ                              

1.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ                  

1.7 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน  
1.8 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่ อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย                       

1.9 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง                                                     

 1.10 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส      

1.11 จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก        

1.12 จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก        

1.13 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็กผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช  


 2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงบริการได้ได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุ

 2.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

 2.2 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ้งบริการรับเบี้ยเลี้ยงได้ตามกำหนด

 2.3 สุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

 2.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

 2.5 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)/ไม่มีบัตรประชาชน

 2.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

  2.7 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแลไม่มีรายได้

 2.8 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

 

3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

 3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

 3.3 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

3.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน 

3.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช 

3.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

     

 

 

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้4
เมื่อวาน61
อาทิตย์นี้344
เดือนนี้1128
ทั้งหมด48080

Powered by Kubik-Rubik.de