ตารางข้อมูลขยะ

 

 


1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ                                                                                                                           

1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น                                                                  

1.2 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ           

1.3 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์         

1.4 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด                                             

1.5 ปริมาณขยะสะสม                                                                       
1.6 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง              

1.7 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง                                                                                          

1.8 จำนวนการรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ                              

 

 2.พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ/แปรรูปขยะเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 

2.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
2.2 จำนวนครัวเรือน
2.3 จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะ
2.4 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการ ปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้
2.5 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
2.6 จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/กำจัด/แปรรูปขยะเทคโนโลยีการจัดการขยะ
2.7  จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหาร 
2.8 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

 

3.จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ 

3.1 จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

3.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหา

3.3 ขยะ

3.4 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

   

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ อาคารศาลากลางจังหวัด  ชั้น 2 
ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.