ตารางข้อมูลการท่องเที่ยว


1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว               

1.1จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย   
1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ                                                                                                        
1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย                                      \                                             
1.4  ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ           
1.5 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด             
1.6 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด                                                                                                                        
1.7 จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด  

 

2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

2.1 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร เป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
2.2 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้
2.3 รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการ  ด้านการท่องเที่ยว 
     

 

3. พัฒนาปัยจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร     

3.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

3.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของประชากร

 

4.พัฒนาแหล้งและกิจกรรมท่องเที่ยว

 4.1 ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

 4.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความ  สะดวกให้แก่คน

 

5.พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

 5.1 จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

5.2 จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

5.3 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

 

6. พัฒนาการตลาด

 6.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

   

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ อาคารศาลากลางจังหวัด  ชั้น 2 
ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.