ตารางข้อมูลข้าว

 


1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการเกษตร 

1.1 ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก                           

1.2 พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน                    

1.3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน          

1.4 ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน         

1.5 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ                                    

 2.การเพิ่งผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน
   

2.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

 2.2 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว

 2.3 จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก

 2.4 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

 2.5 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

 2.6 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

2.7 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลผลิตข้าว ตามมาตรฐาน GAP

 2.8 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าว/กองทุน

2.9 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP

2.10 ปริมาณการใช้การใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว เฉลี่ยต่อไร่

2.11 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าว เฉลี่ยต่อไร่

2.12 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

3. การพัฒนาเกษตรและสถาบันเกษตร

3.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร                                    

3.2 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว                       

 3.3 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิก สหกรณ์การเกษตร

3.4 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงินน

4. การแปรรูปการเพิ่มและการสร้างคุณค่า

 4.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

 4.2 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

 4.3 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 5. การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า(Logistics)         

5.1 ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก                      

5.2 โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน      

5.3 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทางวิธีการขนส่ง                                                              

6.การพัฒนาระบบการตลาด                                      

6.1 มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด 

6.2 บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง         

    

 


                                                           

                                                                       

                                                                        

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ อาคารศาลากลางจังหวัด  ชั้น 2 
ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.