พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัฒนธรรมขะแมร์กุดนาแก้ว ต.ภูฝ้าย

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนวัฒนธรรมขะแมร์กุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านกุดนาแก้ว ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าข้อมูลต่อยอดความรู้และส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากนโยบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน อีกทั้งเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในชุมชนและระหว่างชุมชน

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995 สื่อสาร สป.มท. 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.