นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
Privacy Policy of Si Sa Ket Provincial Statistical Office.

ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3. นอกจากนั้น เพื่อสารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนาสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จึงจาเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดาเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดาเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จาเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้น

2. สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ขอรับรองว่าจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จะกาหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดาเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกาหนดข้อห้ามมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ทราบในหน้าเว็บ http://sisaket.nso.go.th

การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้กาหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกาหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสาหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทาให้เว็บไซต์ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ สามารถบันทึกหรือจดจาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทาการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทางานอีกต่อไปหากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจาเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จะนาข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ อาจทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแนะนาให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคาติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0 4561 2754
โทรสาร 0 4561 1995
Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้2
เมื่อวาน131
อาทิตย์นี้2
เดือนนี้3471
ทั้งหมด139565

Powered by Kubik-Rubik.de