ความเป็นมา

nsosisaket00

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปี พ.ศ. 2508 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการขยายงานสถิติไปยังส่วนภูมิภาค โดยได้จัดตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด แต่ยังเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ต่อมาในปี 2536 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติอีกครั้ง โดยกำหนดให้มีสำนักงานสถิติจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 207 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536

จากการปฏิรูประบบราชการ ในปี 2545 ตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีผลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเข้ามาอยู่ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 สำนัก 1 ศูนย์ 3 กอง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 10 ก. ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545

ในปี 2550 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550” แทนพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หลังมีความชัดเจนในการดำเนินการในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานสถิติของรัฐ ตลอดจนมีความคล่องตัวในการผลิตสถิติให้ทันสถานการณ์เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของรัฐมากขึ้น นอกจากนี้ ตามพรบ.สถิติ พ.ศ. 2550 ไม่กำหนดให้มีคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ ทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานเลขานุการ ของคณะกรรมการสถิติแห่งชาติต่อไป ดังนั้น ชื่อตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน จึงได้เปลี่ยนจากเดิม “เลขาธิการสถิติแห่งชาติ” เป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ” โดยมีสถานะและระดับตำแหน่งเท่าเดิม

จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 114 ก. ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการบริหารส่วนกลางมี 6 สำนัก 2 ศูนย์ ส่วนสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 80 ก ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

 

รายชื่อผู้บริหารอดีต ถึง ปัจจุบัน

 1. นายบำรุง บุญสว่าง พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2513 
 2. นายเกียรติ ช่างเพรช พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2527 
 3. นายวิชัย สุวิวัฒน์ธนกุล พ.ศ. 2528 - 17 ม.ค. 2531 
 4. นายบำรุง บุญสว่าง 18 ม.ค. 2531 – 30 ม.ค. 2536 
 5. นายไพบูลย์ หนูจิตร 31 ม.ค. 2536 – 10 มิ.ย. 2536 
 6. นายสง่าพงษ์ ไตรรัตนาภิกุล 11 มิ.ย. 2536 – 11 ต.ค. 2543 
 7. นางสาวสำเนียง เชยแสง 12 ต.ค. 2543. – 30 ก.ย. 2548 
 8. นายจรูญ เสียงสนั่น 1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2555 
 9. นายกษม เหรัญ 7 ม.ค. 2556 – 1 ต.ค.2556 
 10. นางนาตยา เมฆอรุณ 21 ต.ค. 2556 – 11 ส.ค. 2559 
 11. นางทัศนีย์ เพ็ญแสง 15 ส.ค. 2559 – 2 ต.ค. 2560 
 12. นายชยสาร โทณานนท์ 1 ก.พ. 2561 – 4 พ.ย. 2561 
 13. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ 5 พ.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2563

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้7
เมื่อวาน131
อาทิตย์นี้7
เดือนนี้3476
ทั้งหมด139570

Powered by Kubik-Rubik.de