ความเป็นมา

nsosisaket00

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการขยายงานสถิติไปยังส่วนภูมิภาค โดยได้จัดตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด แต่ยังเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ต่อมาในปี ๒๕๓๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติอีกครั้ง โดยกำหนดให้มีสำนักงานสถิติจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๖

จากการปฏิรูประบบราชการ ในปี ๒๕๔๕ ตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีผลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเข้ามาอยู่ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ สำนัก ๑ ศูนย์ ๓ กอง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐ ก. ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

ในปี ๒๕๕๐ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕๕๐” แทนพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕๐๘ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก. ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หลังมีความชัดเจนในการดำเนินการในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานสถิติของรัฐ ตลอดจนมีความคล่องตัวในการผลิตสถิติให้ทันสถานการณ์เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของรัฐมากขึ้น นอกจากนี้ ตามพรบ.สถิติ พ.ศ.๒๕๕๐ ไม่กำหนดให้มีคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ ทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานเลขานุการ ของคณะกรรมการสถิติแห่งชาติต่อไป ดังนั้น ชื่อตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน จึงได้เปลี่ยนจากเดิม “เลขาธิการสถิติแห่งชาติ” เป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ” โดยมีสถานะและระดับตำแหน่งเท่าเดิม

จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๔ ก. ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการบริหารส่วนกลางมี ๖ สำนัก ๒ ศูนย์ ส่วนสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๐ ก ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙


รายชื่อผู้บริหารอดีต ถึง ปัจจุบัน

 1. นายบำรุง บุญสว่าง พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2513 
 2. นายเกียรติ ช่างเพรช พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2527 
 3. นายวิชัย สุวิวัฒน์ธนกุล พ.ศ. 2528 - 17 ม.ค. 2531 
 4. นายบำรุง บุญสว่าง 18 ม.ค. 2531 – 30 ม.ค. 2536 
 5. นายไพบูลย์ หนูจิตร 31 ม.ค. 2536 – 10 มิ.ย. 2536 
 6. นายสง่าพงษ์ ไตรรัตนาภิกุล 11 มิ.ย. 2536 – 11 ต.ค. 2543 
 7. นางสาวสำเนียง เชยแสง 12 ต.ค. 2543. – 30 ก.ย. 2548 
 8. นายจรูญ เสียงสนั่น 1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2555 
 9. นายกษม เหรัญ 7 ม.ค. 2556 – 1 ต.ค.2556 
 10. นางนาตยา เมฆอรุณ 21 ต.ค. 2556 – 11 ส.ค. 2559 
 11. นางทัศนีย์ เพ็ญแสง 15 ส.ค. 2559 – 2 ต.ค. 2560 
 12. นายชยสาร โทณานนท์ 1 ก.พ. 2561 – 4 พ.ย. 2561 
 13. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ 5 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้89
เมื่อวาน202
อาทิตย์นี้782
เดือนนี้2977
ทั้งหมด111402

Powered by Kubik-Rubik.de