เนื้อหา

แรงงานนอกระบบกับการทำงานในศรีสะเกษ

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 จากจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 601,967 คน พบว่า เป็นแรงงานนอกระบบร้อยละ 88.5 คือผู้ที่มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน และอีกร้อยละ 11.5 เป็นผู้ทำงานที่ได้รับความคุ้มครอง หรือมีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน หรือเรียกว่าแรงงานในระบบ จากการสำรวจตั้งแต่ปี 2558-2561 พบว่า ในช่วง 2558-2560 แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 510,030 คน ในปี 2558 เป็น 532,881 คน ในปี 2561 เนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญ และได้กำหนดมาตรการ นโยบาย รวมทั้งออกกฎหมายคุ้มครองและจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานนอกระบบ เช่น การประกันสังคมตามมาตรา 40 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้แรงงานรับใช้ในบ้าน สำหรับระดับการศึกษา พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษาร้อยละ 37.8 ประถมศึกษาร้อยละ 34.6 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 13.6 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 10.2 และอุดมศึกษาร้อยละ 3.8

workers61

เมื่อพิจารณาการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2561 แรงงานนอกระบบร้อยละ 86.7 ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคบริการและการค้า ร้อยละ 9.9 และภาคการผลิต ร้อยละ 3.4 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกต ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา แรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เพราะคนในภาคบริการและการค้า กลับมาทำงานในภาคเกษตรกรรม ทำให้ภาคบริการและการค้ามีสัดส่วนแรงงานนอกระบบลดลง สำหรับปัญหาของแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาเดิม ๆ ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ คือ ปัญหาค่าตอบแทน ร้อยละ 92.3 ที่เหลือเป็นเรื่องงานขาดความต่อเนื่อง งานหนัก และทำงานไม่ตรงเวลาปกติ พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sisaket.nso.go.th นายวัชรินทร์ฯ กล่าว

อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ

GPP ณ ราคาคงที่ แบบปริมาณลูกโซ่ หรือ GPP มูลค่าที่แท้จริงในลักษณะของการวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM) เป็นการปรับปรุงโครงสร้างราคาสินค้าและบริการในปีฐานให้ทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ผลการวัดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบปริมาณลูกโซ่สะท้อนอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจได้ดีกว่าการวัดแบบปีฐานในลักษณะเดิม โดยแนวคิดการวัดรายได้ประชาชาติแบบ CVM จะทาการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิตหรือการใช้จ่าย ณ ราคาคงที่ในปีติดกัน แทนการวัดในราคาปีฐานที่อยู่ห่างกัน เรียกว่า ดัชนีปริมาณโดยตรง (Direct index) เป็นคู่ๆ หลังจากนั้นนาดัชนีปริมาณโดยตรงในแต่ละปีมาเชื่อมโยงกัน โดยให้ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีอ้างอิง และให้มีค่าเท่ากับ 100

การหาอัตราการขยายตัวของ GPP (ณ ราคาคงที่แบบปริมาณลูกโซ่) ในแต่ละปี

Growth ratei=(GPPปีที่สนใจ - GPPปีก่อนปีที่สนใจ) x 100 / GPPปีก่อนปีที่สนใจ

โดยที่ Growth rate i แทน อัตราการขยายตัวของ GPP (ณ ราคาคงที่ แบบปริมาณลูกโซ่) ในปี่ที่สนใจ ปีที่ i 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ