เนื้อหา

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นการติดตามการดำเนินงานการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับจังหวัด และบริหารข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อบูรณาการข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของส่วนราชการ ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งแผนพัฒนาจังหวัด และการประเมินสถานการณ์ของจังหวัด รวมทั้งการให้บริการประชาชน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
- คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 0539/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

 

dataset1 dataset2