เนื้อหา

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

13mar2019 00

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แผนการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจกเอกสาร ให้บริการข้อมูลสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ ณ ณ วัดหนองสรวง บ้านหนองสรวง ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน 13mar2019 01