เนื้อหา

ร่วมประชุมโครการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่

SDGs banner

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ และนายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมโครการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่(SDGs ระดับพื้นที่)พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมกตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน

06mar2019 0106mar2019 0206mar2019 03

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การจัดทำตัวชี้วัดระดับสากล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่สำคัญของการจัดทำตัวชี้วัด SDGs ระดับประเทศ แนวทางการขับเคลื่อน SDGs ระดับจังหวัด รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดสามารถด่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำ จัดเก็บรวบรมข้อมูล เพื่อให้แต่ละจังหวัดมีตัวขี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัดที่ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม