เนื้อหา

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

13fab2019 00

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แผนการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจกเอกสาร ให้บริการข้อมูลสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านโนนดู่ หมู่ 11 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

13fab2019 01 13fab2019 02
13fab2019 03 13fab2019 04
13fab2019 05 13fab2019 07
13fab2019 06 13fab2019 08