เนื้อหา

ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอยางชุมน้อย

05fab2019 yc00

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายอิทธิพร อินรักษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอยางชุมน้อย ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยางชุมน้อย ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย เพื่อนำเสนอภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

05fab2019 yc0105fab2019 yc02