เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

mhaka62

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

มาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "วันจาตุรงคสันนิบาต" พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม โอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน โดยมีหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเพื่อไปสู่ความหลุดพ้น หลักคำสอนที่สำคัญคือ ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ข้อปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาที่ควรทราบ

1) ช่วงเช้า ทำบุญตักบาตร ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ตั้งใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงอันหมายถึงการละชั่ว ตั้งใจที่จะทำแต่คุณงามความดี

2) ช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำ เมื่อถึงเวลานัดหมายประกอบพิธีเวียนเทียน ให้ทุกคนเข้าไปสถานที่ที่กำหนดโดยพร้อมเพียงกัน

3) ก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน กล่าวคำนำบูชาในวันมาฆบูชา ทุกคนประนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนกล่าวตาม หลังจากกล่าวคำบูชาจบ ประธานสงฆ์จะนำเวียนทักษีณาวรรต รอบที่ 1 รำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า สวดบทอิติปิโส ภะคะวา รอบที่ 2 รำลึกคุณพระธรรม สวดบท สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม รอบที่ 3 รำลึกคุณพระสงฆ์ สวดบท สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

4) เมื่อเวียนครบ 3 รอบ นำดอกไม้ธูปเทียนไปวางไว้ ณ จุดที่กำหนด