เนื้อหา

ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอเบญจลักษ์

05fab2019 bl00

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายถนอมศักดิ์ ปราบวงษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอเบญจลักษ์ ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเบญจลักษ์ ณ หอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ เพื่อนำเสนอภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

05fab2019 bl01