เนื้อหา

ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอไพรบึง

04fab2019 pb00

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอไพรบึง ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอไพรบึง ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง เพื่อนำเสนอภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

04fab2019 pb01